top of page
Политики за поверителност Млад Иноватор Конкурс Postscriptum

Политика за поверителност

 

„Млад иноватор” зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уебсайт: www.Mladinovator.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от “Млад иноватор”, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които “Млад иноватор” ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

 

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

 

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото Ви на неприкосновеност, да защити вашите лични данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които “Млад иноватор” прилага и с които може да се запознаете тук.

 

Сред тях са:

 • Да Ви информираме какви данни използваме;

 • Да Ви информираме защо ги използваме;

 • Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме;

 • Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;

 • Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“;

 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

 

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

 

Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители?
 

“Млад иноватор” събира от потребителите на уебсайтовете от портфолиото си специфични данни от осъществените от тях регистрации, за да участват потребителите в конкурса „Млад иноватор“, а именно следните категории лични данни:

 • Име на ученика за рисунка / име на екипа за проекта

 • Име на рисунката / проекта

 • Учебен клас на участника

 • Училище на участника

 • Град на участника 

 • Емайл адрес на участника

 • Прикачен файл на участника - сканирана рисунка или доклад за проект.

 • Линк към видео на участника

 • Декларация от родител

 • Съгласие на участника с правилата на конкурса

 • Съгласие за абонамент на участника за новини от сайта

 • Съгласие на участника да бъде уведомен за резултатите

Данни, събирани от прочитане на бисквитки: Когато потребителите използват нашия сайт, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за Вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайта, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви идентифицираме пряко. Повече за бисквитките можете да научите тук.

 

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

 

Понякога записваме част от информацията на сървъри, на които се хоства сайта „Млад Иноватор“ или я изпращаме на трети страни (жури и спонсори). Това се налага, за да можем да изпълним условията на конкурса.

“Млад иноватор” не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предостави заявени от Вас желания за участия и услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на “Млад иноватор” въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност “Млад иноватор” да изпълни целите на конкурса. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

 

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие тук.

Защита на информацията

 

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Наш партньор е Супер Хостинг. Пълна информация за тяхната сертификация и защитата на подаваните лични данни може да намерите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
https://www.icn.bg/bg/policy/gdpr/

 

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на “Млад иноватор”, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

 

Колко време съхраняваме информацията

 

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него.

 

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ(ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.

 

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

 

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на “Млад иноватор”, посочен по-долу, или по електронен път на имейл: info@mladinovator.bg

 

Имате право да поискате от “Млад иноватор” да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални:

 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

 

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане;

 • да възразите срещу обработването на личните си данни;

 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

2. Имате право на жалба до надзорния орган

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от “Млад иноватор” , можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт). 

 

Контакти:

Администратор: “Континентал уинд България” ЕООД,  ЕИК 200814711, бул. „Васил Левски“ 15-17, гр. София, България, тел. +359893688508.

Адрес на кореспонденция: гр. София, бул. „Васил Левски“ 15-17, България

Длъжностно лице по защита на данните за конкурса: email: bogomila@mladinovator.bg

Политики за поверителност Млад Иноватор Конкурс Postscriptum
bottom of page